Whistleblowing

Oznámení musí být podáno fyzickou osobou a musí obsahovat informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u osoby, pro niž oznamovatel vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost,

  1. které má znaky trestného činu,
  2. má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč, nebo
  3. porušuje zákon o ochraně oznamovatelů (z. č. 171/2023 Sb.) nebo porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblastech vymezených v § 2 odst. 1 písm. d) zákona o ochraně oznamovatelů.

Prací nebo jinou obdobnou činností se rozumí činnosti vyjmenované v § 2 odst. 3 zákona o ochraně oznamovatelů. Povinný subjekt nevylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro povinný subjekt nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h), nebo i).

Za oznámení se nepovažuje část oznámení, která obsahuje:

  1. informace, jejichž oznámení by mohlo bezprostředně ohrozit podstatný bezpečnostní zájem České republiky,
  2. informace o činnosti zpravodajských služeb České republiky, nebo
  3. informace, jejichž oznámení by představovalo porušení povinnosti mlčenlivosti duchovních v souvislosti s výkonem zpovědního tajemství.

 Jaké povinnosti má oznamovatel? 

Oznamovatel by vzhledem k okolnostem a informacím, které má k dispozici v době oznámení, měl mít dostatečné důvody se domnívat, že jím oznamované či zveřejňované skutečnosti jsou pravdivé. Nelze tedy oznamovat skutečnosti vědomě nepravdivé. Takovéto jednání může být sankcionováno.

Při získávání dokladů dokládajících oznamované skutečnosti by se oznamovatel neměl dopustit jednání, které by mohlo mít charakter trestného činu.

Rozsah a kvalita předkládaných informací mohou pozitivně ovlivnit způsob prošetření oznámení.

Fyzické osobě, která podá vědomě nepravdivé oznámení, nenáleží ochrana před odvetnými opatřeními. Oznamovatel se dopustí přestupku tím, že podá vědomě nepravdivé oznámení, za což lze uložit pokutu do výše 50 000 Kč.

Osobou pověřenou přijímáním a vyřizováním podání je manager jakosti  (Whistleblowing Officer).

Kontaktní údaje pro podání oznámení: 
a) osobně nebo písemně na adresu:   

Whistleblowing Officer

PECUD výrobní a obchodní družstvo

Zemská 535

417 12 Proboštov

V případě podání dle tohoto bodu podejte oznámení v zalepené obálce s označením NEOTVÍRAT – OZNAMOVATEL.

b)   e-mailem: oznameni@pecud.cz

Ochrana oznamovatele

Přijímání a vyřizování podnětů v rámci vnitřního oznamovacího systému je technicky i organizačně nastaveno takovým způsobem, aby nemohlo dojít k odhalení identity oznamovatele. S jeho totožností a s obsahem oznámení má právo seznámit se pouze osoba příslušná k přijímání a vyřizování podnětů, která je vázána mlčenlivostí a je povinna zachovávat důvěrnost obsahu podání v průběhu prošetření podnětu i po skončení svého pracovního poměru. Oznamovatelé mají nárok na ochranu podle zákona o ochraně oznamovatelů, zejména na ochranu před odvetnými opatřeními. 

Vyrozumění oznamovatel

Oznamovatel bude v souladu se zákonem o ochraně oznamovatelů vyrozuměn o přijetí oznámení a o výsledcích posouzení důvodnosti oznámení.

Externí oznamovací systém

Všichni oznamovatelé se mohou v souvislosti s oznámením obracet i na Ministerstvo spravedlnosti, Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2, jakožto tzv. externí oznamovací systém (informace –  https://oznamovatel.justice.cz/informace-pro-oznamovatele/, podání – https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/). Osoby zvažující podání oznámení o protiprávním jednání se před podáním vlastního oznámení mohou bezplatně a důvěrně obrátit na Ministerstvo spravedlnosti písemně (oznamovatel@msp.justice.cz) či ústně (tel.: 221 997 840) s žádostí o konzultaci v této věci.